Wij zijn trots op eerder bereikte resultaten en delen graag enkele succesvolle verhalen.

Inzichtelijk maken contracten en invulling functie contractbeheerder

Door het vertrek van een vaste medewerker ontstond behoefte aan een tijdelijke invulling als contractbeheerder bij zowel Sité Woondiensten als Woonstichting Charlotte van Beuningen. Anneke Brouwers en Stijn Appels vulden deze functies in.

Beide opdrachtgevers gaven een opdracht mee. Zorg voor optimalisatie van enkele contracten en breng de lopende contracten in beeld zodat er beter gestuurd kan worden.

Beiden hebben in een periode van een jaar het contractbeheer naar een hoger niveau getrokken waarbij inzicht is ontstaan in afspraken en er een goede archivering is opgezet. Hierdoor heeft Charlotte van Beuningen verdere stappen kunnen zetten richting een professionelere opdrachtgever. En bij Sité is een goede basis gelegd voor invulling door een vaste contractbeheerder.

Tijdelijke invulling functies projectleider en contractbeheerder

Bij Woonveste in Drunen mochten we verschillende functies tijdelijk invullen. Als projectleider Vastgoed was Wilko van Kuijk verantwoordelijk voor de coördinatie van diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten. Hij deed de nazorg van enkele Nul-op-de-meter (NOM) projecten, coördineerde de registratie van energielabels en deed samen met Gemeente Vlijmen onderzoek naar de brandveiligheid van scootmobielen in gebouwen.

Patrick van den Bergh was als contractbeheerder verantwoordelijk voor het uitnutten van het contractonderhoud. Daarbij verrichtte hij toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk en organiseerde evaluatie gesprekken.

We deden onderzoek naar de mogelijkheden om het dagelijks onderhoud tegen vaste prijzen in te kopen en stelden hier een plan van aanpak voor op. Tot slot organiseerden we pitch sessies voor potentiële partners op gebied van onderhoud en verduurzaming. Dit heeft geresulteerd in duurzame samenwerkingsverbanden in vastgoedprojecten.

Opstellen inkoopbeleid en verbeterplan contractbeheer Woningcorporatie Wonen Limburg in Roermond

Patrick van den Bergh stelde voor Wonen Limburg het inkoopbeleid op en implementeerde het inkoopproces. Medewerkers kunnen beschikken over een actueel inkoopbeleid met duidelijk goed leesbare richtlijnen, kaders en voorwaarden bij het inkopen van producten en diensten.

Daarnaast stelden we een verbeterplan op voor het contractonderhoud en leveranciersmanagement. Doel daarbij was om te komen tot meer structuur en overzicht, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. We droegen tools aan voor het houden van evaluatiegesprekken en het kunnen werken vanuit relatiemanagement.

ADVIES

Vastgoedsturing met een CO2 Routekaart

Woonstichting Charlotte van Beuningen in Vught had haar toekomstvisie voor de sociale woningvoorraad uitgewerkt in een Strategisch Voorraad beleid. Er lag een wens om te komen tot een integrale Vastgoedsturing.

Wilko van Kuijk heeft de strategische kaders aangevuld met een CO2 Routekaart (ten behoeve van een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050). De verduurzamingsmaatregelen zijn vertaald naar een integrale meerjaren onderhouds- en investeringsbegroting. Strategieën van complexen zijn omgezet naar scenario’s op basis waarvan operationele uitvoering kan plaatsvinden. Aan de hand van complexsessie met alle afdelingen, zijn complexplannen opgesteld. Tevens is coördinatie gevoerd over NEN2767 conditiemetingen. De activiteiten zijn uitgevoerd parallel aan de totstandkoming van facetbeleidsdocumenten zoals wensportefeuille, duurzaamheidsbeleid en verkoopbeleid.

Advisering op gebied van flora en fauna

Woonstichting Charlotte van Beuningen heeft een forse opgave als het gaat om verduurzamen van huurwoningen. De uitvoering staat onder druk vanwege de scherpe regelgeving op gebied van beschermde diersoorten. Als gevolg van noodzakelijke vrijstellingen schuiven uitvoeringsplanningen steeds verder in de toekomst.

ADVIM stelde een advies op hoe om te gaan met de wet flora en fauna. Dit resulteerde in een voorstel om een generieke ontheffing voor de gehele woningvoorraad in gemeente Vught aan te vragen. Na het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen, voerden we de coördinatie over het proces om te komen tot een generieke ontheffing voor gemeente Vught.

INTERIM

Rust en structuur brengen op afdeling Vastgoed Sité Woondiensten te Doetinchem

Bij Sité Woondiensten bestond de behoefte aan het organiseren en herstructureren van de afdeling vastgoedbeheer bestaande uit 14 – 16 fte. Zowel op personeel vlak als op implementatie en borging van processen. Het thema Vastgoedsturing miste de verbinding tussen strategie en operatie Daarnaast moest de traditionele opdrachtgeversrol doorgepakt worden naar Ketengerichtsamenwerken (RGS).

Patrick van den Bergh heeft samen met de collega’s van team vastgoedbeheer toegewerkt naar een stabiele afdeling die klaar is voor de toekomst. Er is rust en structuur gebracht. Op diverse gebieden, zoals de meerjarenbegroting er is gewerkt aan procesoptimalisatie. Met het opstellen van een onderhoudsbeleid is een goede basis gelegd voor de toekomst. Het RGS werken is geïntroduceerd.

BEHEER EN ONTWIKKELING

Een betrouwbare meerjarenbegroting waarbij onderhoud en investeringen integraal afgestemd en opgenomen zijn

De opdrachtgever kampt met een sterk fluctuerende meerjarenbegroting. Er is een wens om onderhoudsactiviteiten en investeringen in duurzaamheid integraal in beeld te krijgen en beter op elkaar af te stemmen. Maar het belangrijkste aandachtspunt is de mate van betrouwbaarheid van de begroting.

Na het schrijven van een plan van aanpak is ADVIM een aanbesteding gestart ten behoeve van conditiemetingen. Deze metingen vormen de aanzet voor de aanpassingen in de planning. Er is een actuele elementenlijst opgesteld inclusief normprijzen. Activiteiten in de meerjarenbegroting zijn gecorrigeerd op eenduidige benaming en prijsstelling. Na het vaststellen van een elementenbibliotheek zijn de conditiemetingen uitgevoerd en verwerkt in de begrotingssoftware IbisMain. Investeringsmaatregelen uit de CO2 Routekaart zijn als maatregel doorgevoerd in IbisMain. Tot slot zijn alle planmatige onderhoudswerkzaamheden voor installaties volledig opgenomen. Het resultaat van deze herijking is een betrouwbare MeerJarenOnderhouds- en InvesteringsBegroting gebaseerd op NEN2767 conditiemetingen waar budgetten over de lange termijn met 15% zijn gereduceerd. Ter borging van de actualisatie en om te zorgen voor accurate data is een bedrijfsproces Begroting geschreven en geïmplementeerd.

Parochie

Opdrachtgever reserveert elk jaar onderhouds- en beheerskosten voor haar bezit. Dit bezit is erg divers en loopt uiteen van commercieel tot religieus en sociaal vastgoed. Opdrachtgever wenst inzicht in de conditie van het bezit en wil advies over de wijze van het beheer.

ADVIM schreef eenstappenplan om te komen tot professioneel gebouwenbeheer. We zijn voor deze opdrachtgever gestart met een afgestemde gebouwvisie waarna we stappen doorliepen om inzicht en overzicht te krijgen in noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Een conditiemeting conform NEN2767 en energielabeling maakten onderdeel uit van deze opgave. Als eindresultaat is een meerjarenonderhoudsbegroting per object opgeleverd waarin naast het planmatig onderhoud ook het reparatie- en contractonderhoud is opgenomen.

Warmtenetten.

Vivare onderzoekt met een collega corporatie en Gemeente Arnhem de mogelijkheid diversen woningen in verschillende wijken van het gas af te sluiten door de woningen te gaan verwarmen met behulp van een duurzame energiebron als Aquathermie. ADVIM vertegenwoordigd Vivare tijdens deze haalbaarheidsstudie.

Patrick van den Bergh vertegenwoordigd als projectmanager Vivare in gesprekken met Gemeente, collega corporatie, Waterschap, netbeheerders en de Bron ontwikkelaar en is verantwoordelijk voor het interne besluitvormingsproces.

Sociale huurwoningen.

Vivare heeft een stevige opgave in het realiseren van sociale huurwoningen. In diversen gemeente liggen kansen woningen toe te voegen door van ontwikkelaars of ontwikkelende bouwers woningen af te nemen. Daarnaast voegt Vivare zelf woningen toe door posities in de bestaand voorraad te benutten of projecten over te kopen.

Patrick van den Bergh vormt de schakel met Acquisitie en Concept ontwikkeling in het verzilveren van kansen. Voert haalbaarheidsonderzoeken uit, begeleid het besluitvormingsproces en sluit contracten. In de tweede helft van 2023 zijn diversen overeenkomsten getekend voor de realisatie van 180 sociale huurwoningen.

Onze verbindingen

Waarom kiezen voor ADVIM?

We gaan voor een duurzame relatie. In onze aanpak zijn we concreet en doortastend. Maar we zijn niet voor niets vastgoedverbinders: we investeren ook graag in relatiebeheer. Bijvoorbeeld tussen jou en je opdrachtnemers/ketenpartners. Doen zij wat ze beloven? Is hetgeen ze leveren ook datgene dat je nodig hebt? En hoe kunnen ze hun dienstverlening verbeteren?

Andersom geldt hetzelfde, want in onze visie is een goede samenwerking altijd tweerichtingsverkeer. Dus: hoe kun je als opdrachtgever zélf investeren in een duurzame relatie?

Nieuwsgierig geworden?

Vastgoed diensten

ADVIM adviseert, regisseert en realiseert in alle facetten van (maatschappelijk) vastgoed. Van vastgoedsturing tot verduurzamingsprojecten. Van opstellen beleid en processen tot implementatie. Van strategisch tot operationeel niveau. Van inkoop en ontwikkeling tot beheer.